تعبیر خواب بند باز

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بند باز را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

اچ میلر مى‏گوید:

مشاهده‏ى کارهاى یک بندباز در خواب، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید که از یک بندى پرت مى‏شوید، به این معنا است که کارهایى انجام مى‏دهید که عواقب ناخوشایندى به همراه دارد.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید که یک بندباز هستید، به این معنا است که کارهاى شما دشمنانتان را نابود مى‏سازد. اگر در خواب زنى را مشغول بندبازى ببینید، به این معنا است که دشمنان بر علیه شما نقشه‏هایى کشیده‏اند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی