تعبیر خواب بنا گوش

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بنا گوش را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

در خواب دیدن، پسری خوبروی و مبارک است و هر دو بناگوش دو پسر است.

ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن بناگوش در خواب، دلیل بر قدر و جاه او بود و زیادت و نقصان دیدن در بناگوش، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بناگوش به خواب، بر چهاروجه است.

اول: پسری نیکو روی.

دوم: قدر و جاه،

سوم: دین درست(دین و ایمان).

چهارم: منفعت از سبب فرزند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی