تعبیر خواب بنّا

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بنّا را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر خواب ببینید بنایی مشغول ساختن ساختمانی است ، نشانة آن است که به محیط اجتماعی مناسبتری پا خواهید گذاشت .

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب مانند یک بنا مشغول ساختن، ساختمانى باشید دلالت بر خوشبختى و سعادت همیشگى دارد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی