تعبیر خواب بنا

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بنا را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی. بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است.

لوک اویتنهاو می گوید :

بنا ( شخص) : تاخیر در یک کار بسیار مشکل

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن عمارت کردن اندکی غم بودرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی