تعبیر خواب بمب

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بمب را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

مشاهده‏ى بمب در خواب، بیانگر آن است که شما با دیگران مشاجراتى انجام خواهید داد.

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید که خودتان در مکانى بمب مى‏گذارید، به این‏ معنا است که در نزدیکان شما چند دشمن وجود دارد. اگر خواب ببینید که بمبى ترکیده است، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

مولف گوید:

دیدن انفجار بمب توسط هر کسی می تواند موضوع مهمی باشد در مورد همان شخص که بیان خواهد شدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی