تعبیر خواب بلانیکنی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بلانیکنی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

بلانکینی در دست داشتن به خواب، دلیل که او را ازکسی مدد و قوت نباشد. اگر بیند بلانکینی از چوب نرم جسته بود، تاویلش به خلاف این بود که گفته شد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی