تعبیر خواب بلم

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بلم را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

مشاهده‏ى بلم در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. اگر در خواب بلمى را میان موج‏هاى بلند دریا سرگردان دیدید، نشانه‏ى آن است که در امور مالى دچار زیان خواهید شد. اگر در خواب غرق شدن بلمى را ببینید که سرنشینان زیادى دارد، به معناى آن است که براى نجات دوستتان تلاش بیهوده مى‏کنید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی