تعبیر خواب بلدر چین

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بلدر چین را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

مشاهده‏ى بلدرچین در خواب، دلالت بر شنیدن اخبار خوشایند دارد.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن بلدرچین در خواب ، علامت سعادت خوشبختی است .

۲ـ دیدن بلدرچین مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختی بزرگی است .

۳ـ اگر خواب ببینید بلدرچین شکار می کنید ، علامت آن است که به بهترین دوستان خود حسادت می ورزید .

۴ـ خوردن گوشت بلدرچین در خواب ، نشانة آن است که بیش از حد ولخرجی خواهید کرد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی