تعبیر خواب بلبله

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بلبله را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ابراهیم کرمانی گوید:

بلبله در خواب کنیزک است.

محمد بن سیرین گوید:

زن او بود. اگر دید بلبله خرید یا کسی به وی داد، دلیل که کنیزک خرد یا زن خواهد. اگر بیند از آن بلبله آب همی خورد، دلیل که با زن مجامعت کند. اگر بیند آن بلبله بشکست، دلیل که زن یا کنیزک وی بمیرد. حکایت: ابوخلده گوید: پیش محمد بن سیرین بودم، مردی بیامد و بگفت: به خواب دیدم که از بلبله آب می خوردم و آن بلبله را دو در بود، از یکی آب شیرین خوش طعم خوردم و از یکی آب شور و تلخ. محمد بن سیرین گفت: تو زنی داری و خواهر زنی و هر دو را به کار می داری، توبه کن و از خدای تعالی بترس. مرد گفت: چنین است که تو گفتی، توبه کردم و به خدا بازگشتم.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی