تعبیر خواب بغل

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بغل را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آید، دلیل کند که مال حرام یابد.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آمد، مال حرام یابد. اگر کسی بیند که دست ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. بعضی از معبران گفته اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی، و هر که بیند در بغل او نقصانی نیست، دلیل که نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود. اگربیند که از بغل وی بوی ناخوش می آمد، دلیل که مال به وی رسد، اما به دشواری. اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد، دلیل که به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی