تعبیر خواب بعد از ظهر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بعد از ظهر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن بعدازظهرى بارانى در خواب، بیانگر آن است که براى مدتى دچار نومیدى مى‏شوید دیدن خواب بعدازظهر براى زن‏ها، دلالت بر آشنایى با افراد جدید را دارد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک بعداز ظهر زیبا : زندگی برای شما لذت بخش میشود .

یک بعداز ظهر ابری : منتظر منفعت بزرگ در کارتان نباشید .

بعداز ظهرمه آلود : اعتماد به نفس داشته باشید .

بعدازظهر بارانی : پولرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی