تعبیر خواب بطری

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بطری را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اویتنهاو می گوید :

بطری : کاری از روی بی فکری

نوشیدن از یک بطری : از شما خواسته خواهد شد که شهادت بدهید

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید مایعی شفاف داخل بطری است ، دلالت بر آن دارد که شما در تمام مسائل عاطفی ، پیروز خواهید شد .

۲ـ اگر در خواب بطریی تهی ببینید ، نشانة آن است که به دامی خواهید افتاد ولی با تدابیر درست از گرفتاری رها خواهید شد .

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر خواب ببینید که مشغول شکستن یک بطرى هستید، یعنى براى مدتى دچار غم و ناامیدى مى‏شوید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک بطری پر : شادی

یک بطری خالی : بدشانسی ـ ناکامی عشقی

محتوی یک بطری را خالی می کنید : منتظر نگرانی و دردسرهای کوچک باشید .

یک شیشه عطر خالی پر : خوشبختی بزرگ

یک شیشه عطر خالی : روابط عشقی شما رفته رفته سرد می شود .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی