تعبیر خواب بشکه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بشکه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن بشکه ای پر در خواب ، علامت آن است که اوقاتی خوش در جشن و سرور خواهید داشت .

۲ـ اگر در خواب بشکه ای تهی ببینید ، دلالت بر آن دارد که زندگی شما تحت تأثیر عوامل بیرونی از هر گونه شادمانی و آرامش ، تهی می شود .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک بشکه خالی : شما بی پول خواهیدشد.

یک بشکه پر : شما ثروتمند خواهید شد .

یک بشکه پر و ایستاده : خوشبختی

یک بشکه خالی و خوابیده : روزهای سخت نزدیک می شود .

شما یک بشکه دارید : یک هدیه غیره منتظره

شما تعداد زیادی بشکه دارید : پول فراوان

یک بشکه پر از الکل : موفقیت در کارها

خواب یک بشکه کوچک : پول غیره منتظره ای به شما می رساند .

یک بشکه کوچک خالی : تغییرات بزرگ در اطراف شما رخ خواهد داد.

یک بشکه کوچک پر : زندگی شما دلپذیرتر خواهد شد.

یک بشکه کوچک پر از ماهی : خوشبختیرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی