شما در زیر می توانید تعبیر خواب بشقاب را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

مشاهده‏ى بشقاب در خواب، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است. اگر در خواب ببینید که بشقابتان شکسته، نشان‏دهنده‏ى آن است که در یکى از کارهایتان سود فراوانى نصیب مى‏شود.

آنلی بیتون مى‏گوید:

مشاهده‏ى بشقاب مسى در خواب، بیانگر آن است که عده‏اى تلاش مى‏کنند تا خانواده‏تان را از هم بپاشند.

دیدن بشقاب در خواب ، نشانة صرفه جویی کردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی