تعبیر خواب بسته

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بسته را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بسته : یک دعوت مهم در آینده نزدیک از شما خواهد شد .

یک بسته کاه : اوقات سختی را خواهید گذارند .

یک بسته توتون : اطلاعات اشتباه به شما می دهند که نباید باعث آشفتگی شما شوند .

یک بسته لباس : خبرهای خوش

یک عده در حال حمل بسته هایی : خواستةهایی شما بزودی برآورده می شود

یکنفردر حال حمل بسته هایی : یک دوست به شما هدیه ای خواهد داد.

یکنفربه شما بسته ای می دهد : این شخص فکرهایی درسر دارد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی