تعبیر خواب بستن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بستن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک کتاب را می بندید : یک راز برای شما فاش میشود .

چیزهای سنگینی را با بند می بندید : یک گرفتاری با وزارت دادگستری در پیش دارید .

دو تکه چوب را بهم می بندید : خبرهای غم انگیز

یک قسمت از بدن شما با بند بسته شده : ناکامی

شما را با طناب بسته اند : موانع بسیار بر سر راهتان پدیدار می شود .

دیگران را با طناب بسته اند : دردسرها شما را کلافه خواهند کرد .

اشخاصی شما را با طناب می بندند : دریک دام می افتید .

شما دیگران را با طناب می بندید : پریشانی و ضرر مالی .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی