تعبیر خواب بست

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بست را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

اگر به خواب بیند که بست می خورد یا بست دارد، به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر بدید که بست به کسی داد یا فروخت، دلیل که از وی به آن کس غم و اندوه رسد.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند که بست داشت و از خانه بیرون ریخت یا به کسی بخشید و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد و از آن خلاص یابد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی