تعبیر خواب بزغاله

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بزغاله را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن کشتن بزغاله غم و اندوه باشدآنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن بزغاله در خواب ، نشانة آن است که در کسب لذتهای دنیوی افراط می کنید و احتمالاً انسانی خوش قلب را اندوهگین خواهید ساخت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی