تعبیر خواب بز کوهی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بز کوهی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن بز کوهی در خواب ، نشانة آن است که خواسته های شما از حد معمول ارتقاع می یابد و با تلاش زیاد به خواسته ها و آرزوهای خود خواهید رسید .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند زیر پای بز کوهی خالی می شود و از کوه می افتد ، نشانة آن است که به کسی دل بسته است ، اما او نسبت به آن عشق خطاست .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی