تعبیر خواب برق انداختن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برق انداختن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ببینید که چیزی را با واکس برق می اندازید : ظاهر نقشه های شما هیچکس را گول نمی زد .

کف اطاقها را برق می اندازید : خودخواهی

درهای خانه را برق می اندازید :تنگ نظری شما باعث رنج شما خواهد شد .

اثاثیه منزل را برق می اندازید : اوقات سخت در پیش داریدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی