تعبیر خواب برهنه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برهنه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید با لباسی پاره و پابرهنه سرگردانید ، نشانة آن است که توقعات بیش از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد کرد و تمامی کوششهای شما برای رسیدن به هدفی خاص به یأس مبدل خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک زن خواب ببیند که برهنه است : ناکامی از همه طرف

یک مرد خواب ببیند که برهنه است : او آشکارا شرمسار خواهد شد .

یک زن زیبای برهنه : پول خوبی بدست می آورید.

یک زن معمولی برهنه : نقشه ها و ایده های بزرگی در سر دارید .

یک زن برهنه خیلی زشت : خواسته های شما برآورده نمی شود.

یک دختر جوان و زیبای برهنه : تکبر و خودخواهی

زن شما برهنه است : اعضای فامیل درباره شما حرف می زنند .

تعداد زیادی زن برهنه : مردم نظر بلندی روی شما دارند .

شما افراد برهنه را می شمارید : خبرهای خوش دریافت می کنید .

مردان و زنان لخت به اتفاق یکدیگر : شما شخص باوفا و نجیبی هستید .

برهنگان در حال دویدن :ایده هایتان را از دست میدهید .

شما با یک شخص برهنه خوابیده اید : پریشانی و تشویش

با یک زن برهنه در محلی دور از خانة خودتان خوابیده اید : یکنفر به شما آزار خواهد رساند .

برهنه در خیابان راه می روید : دوستان و نزدیکان باعث ناکامی شما می شوند .

اشخاص متاء هل برهنه هستند : پول .



رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی