تعبیر خواب برنز

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برنز را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر دختری در خواب مجسمه ای از برنز ببیند ، نشانة آن است که در ازدواج با فرد مورد نظر خود با شکست روبرو خواهد شد .

۲ـ اگر دختری در خواب ، مجسمه ای از برنز ببیند که حرکت می کند ، دلالت بر آن دارد که در امر ازدواج با فردی تا آخرین مراحل پیش می رود ، اما ازدواج صورت نمی گیرد .

۳ـ دیدن حشرات برنزی در خواب ، نشانة حسادت و نابودی است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی