تعبیر خواب برلیان

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برلیان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن برلیان در خواب ، نشانة آن است که برای رسیدن به بزرگترین هدف خود با مانع و نومیدی روبرو خواهید شد .

۲ـ دیدن برلیان شکسته در خواب ، علامت آن است که فردی مورد اعتماد به شما بی وفایی می کند .

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید کسى به شما برلیان هدیه داد، بیانگر داشتن اوضاع مناسب است. اگر خواب ببینید که برلیانى را گم کرده‏اید، نشانه‏ى جدایى از یکى از دوستانتان است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی