تعبیر خواب بر گستوان

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بر گستوان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

درخواب استوار و محکم کاری است. اگربیند بر اسبی یا برگستوان نشسته بود، دلیل که کار وی محکم و استوار گردد و بر دشمن ظفر یابد و خصم را قهر کند.جابر مغربی گوید:

اگر بیند اسب وی با برگستوان درمیدان رزم می دوید، دلیل که کار برمراد و بخت و دولت او مساعد گردد. اگر بیند بر گستوان از اسب او درافتاد یا ضایع گردید، دلیل که نامرادی یابد و در دست خصمان مغلوب شود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی