تعبیر خواب برکه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برکه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن برکه‏اى با آب تمیز، بیانگر آشنایى با اشخاص جدید است. اگر آب برکه کثیف و گل آلود باشد، نشانه‏ى آشنایى با افراد حیله‏گر است. اگر در خواب برکه‏اى پر از ماهى دیدید، بیانگر پیشرفت در امور مالى است اما اگر ماهى‏ها مرده باشند، یعنى دچار زیان و ضرر مى‏شوید.آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر دختری خواب ببیند در برکه ای تن می شوید ، دلالت بر آن دارد که جذابیتهای زنانه اش برای او قدر و منزلتی فراهم ساخت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی