تعبیر خواب تره دوغ

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تره دوغ را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: خوردن تره دوغ به خواب، دليل بر غم و اندوه كند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی