تعبیر خواب برس

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برس را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

هانس کورت مى‏گوید:

مشاهده‏ى برس در خواى، دلالت بر بدشانسى و بدبیارى دارد. اگر در خواب برس لباس دیدید، یعنى کارهاى مشکل پیش رو دارید.آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست .

۲ـ دیدن برس کهنه و خراب ، علامت بیماری است .

۳ـ دیدن برس لباس در خواب ، نشانة وظیفة سنگینی است که در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .

۴ـ اگر خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید ، نشانة آن است که بزودی در مقابل کار دشواری که انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید کرد .

۵ـ دیدن برسهای گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست .درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب برس : بر تعداد مشکلات اضافه می شود .

یک برس کهنه : ناکامی

از یک برس استفاده می کنید : آرزوی اصلی شما برآورده می شود .

یک برس نو می خرید : یک دوره عالی شروع میشود.

یک مغازه برس فروشی : بیماری

یک برس ساز : گیج خواهید شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی