تعبیر خواب برخاستن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برخاستن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

صبح خیلی زود برمی خیزید : پول فراوان

با طلوع خورشید بر می خیزید : خوشبختی بزرگ

از روی تخت بر می خیزید: ناراحتی

از روی زمین بر می خیزید : نگرانی و غم

از روی صندلی بر می خیزید : خبرهای خوش

از روی نیمکت برمی خیزید : نامه ای غیره منتظره بدستتان خواهد رسید .

به اتفاق شخصی که دوستش دارید بر می خیزید: مشاجرهرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی