تعبیر خواب برزنت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برزنت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن پارچة برزنت در خواب ، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است .

۲ـ اگر خواب ببینید پارچة برزنت خرید و فروش می کنید ، علامت آن است که معاملاتی مشکوک خواهید داشت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی