تعبیر خواب برده

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برده را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اویتنهاو می گوید :

برده : فقرلیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید که برده هستید، یعنى در انجام کارهایتان موفق مى‏شوید. دیدن برده در خواب، نشانه‏ى آن است که باید با تمایلات نفسانى خود مبارزه کنید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی