تعبیر خواب برد

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برد را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

بهترین جامه ها بُرد است. اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفیداست یا جامه نو از برد پوشیده بود، دلیل که فراخی نعمت یابد و به قدر آن که جامه نیک است آن را خیر و منفعت رسد و اگر بیند جامه تنگ داشت و به گونه سیاه و کبود بود، تاویلش به خلاف این است.ابراهیم کرمانی گوید:

برد فروش مردی است که دین را به دنیا اختیار کرده باشد، خاصه چون برد از پنبه بود. اگر بیند در وی ابریشم است، دلیل که هم طالب دین است و هم طالب دنیا.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی