تعبیر خواب بر چسب

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بر چسب را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن برچسب در خواب ، علامت آن است که به دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید برد .درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب برچسب : خبرهای بسیار مهمی دریافت میکنید .

روی یک پاکت یا بسته برچسب می چسبانید : بزودی سفری طولانی در پیش دارید .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی