تعبیر خواب برج ساختمانی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برج ساختمانی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر خواب ببینید که از برج بالا مى‏روید، بیانگر رسیدن به آرزوهایتان است. اگر خواب ببینید که از برج پایین مى‏آیید و ناگهان برج ویران مى‏گردد، بیانگر غم و اندوه است. اگر فرد نیازمندى خواب ببیند که از برج دیده‏بانى بالا مى‏رود، بیانگر بهبودى در امور مالى است و اگر زنى چنین خوابى ببیند، نشانه‏ى آن است که براى موفقیت در کارها باید غرور خود را کنار بگذارد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک برج : خوشبختی طولانی

یک برج خیلی بلند : عمر شما طولانی خواهد بود.

از یک برج بالامی روید : از بلاها و مصایب خود را میرهانید ولی پول از دست می دهید .

ازیک برج پائین می آئید : خواسته های شما برآورده نخواهند شد .

دیگران در یک برج هستند : یک غم بزرگ

برج یک قلعه نظامی : براحتی در مقابل مخالفان ایستادگی می کنید .

شلیک توپ از بالای یک برج : به شما خیانت میشود

در بالای یک برج که سربازان در آن هستند و درون آن توپ ، باروت می ریزند : شانس

برج ناقوس کلیسا : واقعه ناگواری شما را غافلگیر میکند .

یک برج نیمه خراب : شغلتان را از دست می دهیدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی