تعبیر خواب برادر زاده

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برادر زاده را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است که بزودی در آمد کافی به دست خواهید آورد . اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگین و مأیوس ببینید ، نشانة آن است که با عدم آسایش و نومیدی دست به گریبان خواهید شد .درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

برادره زاده – خواهرزاده (پسر)

خواب برادر زاده تان : یک زندگی طولانی

برادر زاده های بسیاری دارید : سلامتی شما عالی خواهد بود.

با برادر زاده هایتان مشاجره می کنید : کارهای شما به اتمام می رسند .

برادر زاده هایتان را دوست دارید :پول

برادر زاده تان کشته می شود: اغتشاش و سردرگمی در کارها

یک برادر زاده لخت : شانس در عشقرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی