تعبیر خواب بدبختی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بدبختی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اویتنهاو می گوید :

بدبختی : خوشبختیآنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده اید ، تعبیرخواب چنین است که پیاپی شکست خواهید خورد ، و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده اند ، دلالت بر آن دارد که وجود فردی موجب خواهد شد که در کارهایتان با عدم موفقیت مواجه شویدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی