تعبیر خواب برادر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برادر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اویتنهاو می گوید :

برادر : سود و فایده

برادری در حال مرگ : آینده ای متلاطم

دیدار و یا ترک او : پیشامدی خوش یمن

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱- اگر برادر خود را در خواب خوشحال ببینید، نشانگر آن است که براى رسیدن به اهدافش به او کمک خواهید کرد.

۲- اگر برادر خود را ناراحت یا گرفتار ببینید، به این معنا است که دچار بیمارى یا ضرر مالى خواهید شد.

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید که برادرتان مرده یا با او خداحافظى مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که مدتى دچار بیمارى مى‏شوید. دیدن برادر همسر خود در خواب، نشانه‏ى اختلاف خانوادگى استرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی