تعبیر خواب بذر قطونا

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بذر قطونا را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

که دیدن بذر قطونا درخواب، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی، دلیل بر نقصان مال کند به قدر آن که خورده بودرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی