تعبیر خواب برادر شوهر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برادر شوهر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب برادرشوهر : نزدیکان شما می خواهند از بی خبری شما سوء استفاده کنند .

خواب ببینید که با برادر شوهرتان ازدواج می کنید : بیمار خواهید شد .

با برادر شوهرتان مغازله می کنید : علامت شکست برای مخالفان شما

شما برادر شوهرهای متعدد دارید : منفعت مالیرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی