تعبیر خواب بدگمانی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بدگمانی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

به دیگران بدگمان هستید : هماهنگی دربین دوستان

دیگران به شما بد گمان هستند : شدیداً بیمار خواهید شد .

بین زن وشوهر بد گمانی وجود دارد : زندگی شما طولانی و خوش خواهد بود .

به اعضاء دیگر فامیل بدگمان هستید : یک تغییر مهم و خوشایندرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی