تعبیر خواب باروت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب باروت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت می‏گوید:

اگر خواب ببینید که دست به باروت زده‏اید، به این معنا است که کارهایى انجام مى‏دهید که برایتان بسیار خطرناک است. دیدن باروت در خواب، بیانگر آن است در انجام کارهایى که به زودى قصد انجامش را دارید براى خود شریک نگیرید.درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما باروت دارید : روشتان را در کارها عوض کنید.

یک مرد خواب باروت ببیند : او فوراً محل اقامتش را تغییر می دهد .

یک زن خواب باروت ببیند : از شوهرش طلاق خواهد گرفت .

یک دختر جوان خواب باروت ببیند : او با یک سرباز ازدواج می کند .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی