تعبیر خواب بارکشیدن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بارکشیدن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی را منفعت رسد. اگر بیند که بر پشت بار گران داشت، دلیل که گناه و معاصی بسیار کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بار بسیار داشت و دانست که از ملک او است. دلیل به قدر جنس بار وی را خیر و منفعت رسد یا مضرت و بدی. اگر بیند که آن بار ملک آن نبود خیر و شر او به خداوند خواب بازگردد.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر در خواب خود را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که دست به کارهاى خیرخواهانه خواهید زد. اگر در خواب دیگران را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که تجربیاتى به دست مى‏آورید که برایتان بسیار مفید و مطلوب خواهد بود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی