تعبیر خواب بخاری

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بخاری را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر خواب ببینید که شعله‏هاى یک بخارى خوب نمى‏سوزد، بیانگر شادى و خوشحالى است. اگر در خواب نتوانید یک بخارى را روشن کنید، به معناى آن است که با یکى از اطرافیانتان دچار مشکل مى‏شوید. دیدن بخارى داغ در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که در زندگى رفاه کامل را دارید.درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بخاری : وقایع مهم و خوشایند

یک بخاری را روشن می کنید :ترقی در کار.

یک بخاری را خاموش می کنید : تغییرات مهم در وضعیت زندگی شما رخ خواهد داد.

یک بخاری جدید می خرید : شما آدم سبک مغزی هستیدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی