تعبیر خواب باد و بوران

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب باد و بوران را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن باد سخت بیگانه باشدآنلی بیتون می‏گوید:

مشاهده‏ى باد و بوران شدید در خواب، بیانگر آن است که کارهایى انجام مى‏دهید که در به ثمر رسیدن آن دچار شک و تردید شده‏اید.

دیدن باد و بوران شدید در خواب ، نشانة دست زدن به کاری دشوار و نومید کننده است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی