تعبیر خواب بام

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بام را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

اگر بیند بر بام خانه مجهول بود، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی بام با قدر و رفعت. اگر دید بام آن خانه معروف بود، دلیل که شرف و بزرگی یابد و کارش بر نظام شود.جابر مغربی گوید:

اگر دید بر بام خانه پادشاه است، دلیل که بزرگی و منزلت یابد. اگر بیند از بام بیفتاد، از جاه و منزلت بیفتد و او اندوه رسدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی