تعبیر خواب باله

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب باله را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک زن خواب رقص باله ببیند : دردسر و ناامیدی

یک زن جوان خواب رقص باله ببیند : او در عشق وفادار نخواهد بود .

یک مرد خواب رقص باله ببیند : شکست در کارها

یک زن بیوه خواب رقص باله ببیند : او به زودی با یک مرد بسیار ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

باله ای که در یک سن بزرگ بوسیله رقاصانی حرفه ای انجام می شود :سلامتی شما بخطرمی افتدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی