تعبیر خواب بازرس

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بازرس را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت می ‏گوید:

اگر در خواب ببینید که بازرس شده‏ اید، به این معنا است که دست به کارهایى مى‏زنید که دوست ندارید کسى از آن مطلع شود. دیدن بازرس در خواب، بیانگر آن است که براى مدتى کوتاه دچار گرفتارى مى‏شویدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی