تعبیر خواب باز جویی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب باز جویی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

هانس کورت می‏گوید:

اگر در خواب از شما بازجویى کنند، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل مى‏شوید.آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ، نشانة‌ آن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی