تعبیر خواب اسقف کلیسا

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب اسقف کلیسا را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت میگوید:

دیدن اسقف کلیسا در خواب، نشانگر غم و اندوه است. اگر در خواب ببینید که با یک اسقف کلیسا دعوا مى‏گیرید، علامت آن است که شما دشمن دارید.درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک اسقف : یک اختلاف با ماموران قضایی خواهید داشت .

با یک اسقف صحبت می کنید : کارهایتان بسیار رضایت بخش خواهد شد .

تعداد زیادی مرد روحانی در اطراف یک اسقف : یک دوره ناخوشی در پیش است .

خواب لباسهای اسقف : یک دوست نادرست خیلی به شما نزدیک است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی