تعبیر خواب بال زدن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بال زدن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

پرندگان بال می زنند : یک بی وفایی درحق شما میشود.

پرندگان بسیاری بال می زنند : مراقب رقیب باشید.

پرندگان روی درخت بالشان را بازبسته می کنید : مراقب اعمال یکی از اعضاء فامیل باشید .

مرغابیها روی آب بالشان را باز و بسته میکنند :

نامزد یا دوست شما فکرهایی در سر دارد که شما نمی دانیدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی