تعبیر خواب بالا سر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بالا سر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید که شیئی بالای سر شما آویخته است و در حال افتادن است می تواند نشانة آن باشد که خطری شما را تهدید می کند . اما اگر آن شیئی روی شما بیفتد ، نشانة نابودی است یا ناامیدیی ناگهانی را خبر می دهد و اگر آن شیئی نزدیک شما بر زمین بیفتد ، بی آنکه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد که شما از ورشکستگی نجات خواهید یافت، بی آنکه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد که شما از ورشکستگی نجات خواهید یافت ، ولی با سختیهای دیگری مواجه خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید که شیئی بالای سر شما ثابت است و خطر سقوط ندارد ، حاکی از آن است که بعد از زیانی سخت ، وضع مالی شما بهبود خواهد یافترفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی